Čísla
 
ročník 17, 2008, špeciálne číslo
ročník 17, 2008, číslo 2
ročník 17, 2008, číslo 1
ročník 16, 2007, číslo 2
ročník 16, 2007, špeciálne číslo
ročník 16, 2007, číslo 1
ročník 15, 2006, číslo 2
ročník 15, 2006, číslo 1
ročník 14, 2005, číslo 2
ročník 14, 2005, číslo 1
ročník 13, 2004, číslo 2
ročník 13, 2004, číslo 1
ročník 12, 2003, číslo 2
ročník 12, 2003, číslo 1
ročník 11, 2002, číslo 2
ročník 11, 2002, číslo 1
ročník 10, 2001, číslo 2
ročník 10, 2001, číslo 1
ročník  9, 2000, číslo 2
ročník  9, 2000, číslo 1
ročník  8, 1999, číslo 2
ročník  8, 1999, číslo 1
ročník  7, 1998, číslo 2
ročník  7, 1998, číslo 1


Obsahy čísel
  [hore] [predchádzajuci] [nasledujúci] 
 SLOVAK REVIEW, ročník 17, 2008, špeciálne číslo 
 
NÁŚ HOSŤ
O démonovi teórie, Antoine Compagnon
PROFIL
Text, kontext, kultúra. O jednej z ťažiskových tendencií vo vývoji literárnej vedy v rokoch 1980–2000, Oliver Jahraus
Tri cesty analytickej literárnej vedy, Axel Spree
Kognitívna poetika a literárna veda, Peter Stockwell
ŠTÚDIE
Vedný výskum literárnej vedy, Roman Mikuláš
Transformácie „poetiky chaosu“ v poľskom, českom a slovenskom kultúrnom kontexte, Pavel Matejovič
ROZHĽADY
Teoretické iniciatívy v slovenskej literárnej vede dvadsiateho storočia, Peter Zajac
Stilum vertere. O zkoumání stylu v literární vědě, Alice Stašková
ANKETA
Opýtali sme sa...
RECENZIE
Karin S. Wozonig: Chaostheorie und Literaturwissenschaft (Roman Mikuláš)
Roman Mikuláš: Predpoklady a formy literárnej recepcie. Znázornené na príklade poviedky Petra Handkeho Strach brankára pri jedenástke (Róbert Gáfrik)
Marko Juvan: Literarna veda v rekonštrukciji. Uvod v sodobni študij literature (Stanislava Repar)
Jana Truhlářová: Na cestách k francúzskej literatúre. Kapitoly z dejín prekladu a recepcie na Slovensku (Oľga Kovačičová)
Ľubomír Plesník a kolektív: Tezaurus estetických výrazových kvalít (Magda Kučerková)
SPRÁVY
Zaznamenali sme
  [hore] [predchádzajuci] [nasledujúci]
 SLOVAK REVIEW, ročník 17, 2008, číslo 2. 
 
ŠTÚDIE
Vzťah medzi textom a obrazom. Pokus o systematizáciu, Jean-Marie Klinkenberg
Salve hypertext, vale hypertext. K perspektívam (skúmania) literatúry v nových médiách, Bogumila Suwara
Mediální performance uzavřeného a otevřeného obvodu, Jana Horáková
„Jakýmu Ondrusovi... měl bych ho znát...?“ Literárne servery a amatérsky česko-slovenský literárny kontext, Mira Nábělková
DISKUSIA
K čítaniu a estetike digitálnej literatúry. Problém dezorientácie, nedostatku koherencie a nezavŕšenosti, Róbert Gáfrik
MATERIÁLY
O virtuálnej realite cez prizmu rozprávania, Zuzana Husárová
Stelesnenie slova čiže o novej zmluve medzi formou a obsahom, Joanna Ciesielska
Hypertextová literatúra v ruskom kultúrnom prostredí, Soňa Pašteková
RECENZIE
Jiří Pavelka: Kultura, médiá a literatura (Mária Bátorová)
Janet H. Murray: Hamlet on the Holodeck: The Future of Narrative in Cyberspace (Jan Machalíček)
Lev Manovich: The Language of New Media (Róbert Gáfrik)
Alicja Wołodżko-Budkiewicz: Od Pierestrojki do labaratoriów netliteratury. Premiany we współczesnej prozie rosyjskiej (Joanna Ciesielska)
Miroslav Marcelli: Filozofi v meste (Adam Bžoch)
Danuše Kšicová: Od moderny k avantgardě. Rusko-české paralely (Eva Maliti)
Mária Bieliková: Hermann Hesse und das Fremde. Der Einfluss der chinesischen Geistigkeit auf das Schaffen Hermann Hesses (Róbert Gáfrik)
http://bilon.miks.uj.edu.pl/archiwum/czasopisma/pol.htm (Lucyna Spyrka)
SPRÁVY
14. medzinárodný slavistický kongres v Ochride (Ján Jankovič)
Zaznamenali sme
  [hore] [predchádzajuci] [nasledujúci]
 SLOVAK REVIEW, ročník 17, 2008, číslo 1. 
 
ŠTÚDIE
Adaptibilita poézie hviezdneho obdobia, Ján Jankovič [Abstrakt]
Problém žánru ako konfrontácia ruského a európskeho, Mária Kusá
Fenomén Ruska jako příklad vztahu „Východ – Západ“. Vzájemná recepce na úrovni žánrů, Helena Ulbrechtová [Abstrakt]
K osobitostiam básnickej zbierky A. Belého Hviezda, Eva Maliti [Abstrakt]
Dynamika žánru v tvorbě Vasilije Rozanova, Hanuš Nykl [Abstrakt]
Jurgis Baltrušaitis – medzi Východom a Západom?, Mária Kusá [Abstrakt]
Vladimir Majakovskijs dramatisches Frühwerk im Kontext des europäischen Dramas, Siegfried Ulbrecht [Abstrakt]
Lyrická autobiografia Ivana Bunina Arsenievov život v kontexte ruského a európskeho modernizmu. K otázke žánrovej identifikácie, Soňa Pašteková [Abstrakt]
 
MATERIÁLY
Cenzúra bez cenzúry. Osobitosti literárneho života ruského Paríža, Jurij A. Azarov [Abstrakt]
 
RECENZIE
Ruská poezie 20. století. Recepční, genologické a strukturně analytické pohledy, (Eva Maliti)
Tone Smolej – Majda Stanovnik: Anton Ocvirk. Ob stoletnici rojstva, (Miloš Zelenka)
Ján Jankovič: Srbská dráma na Slovensku. (Zvonko Taneski)
Adam Bžoch: Psychoanalýza na periférii. (Mária Bátorová)
Mária Bátorová: Paradoxy Pavla Straussa. (Etela Farkašová)
 
SPRÁVY
I. kongres českých slavistů (Ivo Pospíšil )
Krátka správa o činnosti ústavu v roku 2007 (Eva Kenderessyová )
Zaznamenali sme
 
  [hore] [predchádzajuci] [nasledujúci]
 SLOVAK REVIEW, ročník 16, 2007, číslo 2. 
 
Iné pohľady na literatúru, Libuša Vajdová
 
ŠTÚDIE
Zosietení aktéri, komplexné systémy (Pozorovanie literatúry ako transdisciplinárna kulturológia), Sibylle Moserová [Abstrakt]
K niektorým etickým aspektom radikálneho konštruktivizmu, Roman Mikuláš [Abstrakt]
Teória chaosu a literárna veda, Karin S. Wozonigová [Abstrakt]
O "kognitívnej literárnej vede" trocha inak, Bogumiła Suwara [Abstrakt]
Jesenského realizmus v Demokratoch, Jana Kuzmíková [Abstrakt]
Pierre Bourdieu: sociológ medzi ekonómiou a literatúrou, Libuša Vajdová [Abstrakt]
Interferencia fikcie a histórie v literárnom diele (Ştefan Bănulescu Milionárova kniha: Kniha mesta Metropolis), Eva Ťapajnová-Kenderessyová [Abstrakt]
Friedericke Mayröckerová: Textová realizácia básnickej biografie, Eleonora Ringler-Pascu [Abstrakt]
 
  [hore] [predchádzajuci] [nasledujúci] 
 SLOVAK REVIEW, ročník 16, 2007, špeciálne číslo  
Note de l'éditeur
Littérature et justice, Henry Cuny
Ecrivans et justice ... justice et écrivains, Gilles Rouet – Libuša Vajdová
 
ŠTÚDIE
Les écrivains devant les tribunaux, Gilles Rouet [Abstrakt]
Camus et la justice, Jeanyves Guerin [Abstrakt]
Tatarka dans la francophonie, Peter Brabenec [Abstrakt]
Bartolomej, l‘écorché vif Dominik Tatarka et son double, Xavier Galmiche [Abstrakt]
Zola et le roman de la justice, Alain Pages [Abstrakt]
La presse et la censure en Slovaquie depuis le 6 octobre 1938 jusqu‘a` la fin de la 2e guerre mondiale, Katarína Zavacká [Abstrakt]
La censure et la littérature slovaque dans la seconde moitié du XXe siecle, Katarína Bednárová [Abstrakt]
  [hore] [predchádzajuci] [nasledujúci] 
 SLOVAK REVIEW, ročník 16, 2007, číslo 1. 
 
ŠTÚDIE
Umelecké dielo v epoche mediálnych výziev, Adam Bžoch
Ku konjunktúre mediálnych teórií, Jochen Hörisch [Abstrakt]
Postmoderný snový gýč a politika obrazu, Gérárd Raulet [Abstrakt]
Walter Benjamin, filozof urbánnosti, Miroslav Marcelli [Abstrakt]
Walter Benjamin a hĺbka historicity (Benjamin a Viedenská škola dejín umenia), Ján Bakoš [Abstrakt]
Walter Benjamin a otázka obrazových médií v stredoveku, Ivan Gerát [Abstrakt]
Tyrania aury, Jana Geržová [Abstrakt]
Estetika chvenia a Walter Benjamin, Peter Zajac [Abstrakt]
Smrť & fotografia u Benjamina, François Soulages [Abstrakt]
Mickey Mouse, psychopat, a jiné světy: poznámka o jednom Benjaminově přirovnání, Jozef Fulka [Abstrakt]
Smejúci sa Benjamin a melancholický Bachtin: problémy nevýberovej príbuznosti, Timothy Beasley-Murray [Abstrakt]
Benjamin a neeurópskosť, Adam Bžoch [Abstrakt]
RECENZIE
Petrarca a jedność kultury europejskiej / Petrarca e l'unitá della cultura europea (Natália Rusnáková)
Sonja Stojmenská-Elzeser : Sporedbena slavistika (Zvonko Taneski)
Boletín galego de literatura. A literatura comparada hoxe II (Natália Rusnáková)
Roman Jakobson: Formalistická škola a dnešní literární věda ruská (Miloš Zelenka)
César Domínguez: Fuentes principales para el estudio de la literatura comparada: I. Introducción. Manuales (Natália Rusnáková)
Soňa Pašteková: Moderné inšpirácie ruskej literatúry. Kultúrno-historické, poetologicko-interpretačné a recepčné súvislosti ruskej literatúry začiatku 20. storočia (Oľga Engelová)
Karel Krejčí a evropské myšlení (Pavol Koprda)
Michal Habaj: Druhá moderna (Patrik Oriešek)
SPRÁVY
Problematika estetického kánonu na konferencii v Bratislave, Soňa Pašteková
Základňa na spoluprácu s Valónskom, Róbert Gáfrik
Medzinárodná konferencia literatúr v anglickom jazyku v Prešove, Zuzana Husárová
  [hore] [predchádzajuci] [nasledujúci] 
 SLOVAK REVIEW, ročník 15, 2006, číslo 2. 
 
ŠTÚDIE
Permeabilita multikultúrneho priestoru francúzskej literatúry: jazyková identita, dvojdomovosť a autorský preklad, Katarína Bednárová [Abstrakt]
Ďurišin: smerovanie k medziliterárnosti a k procesovosti v očiach sveta, Pavol Koprda [Abstrakt]
Konštruktivistické, kognitivistické a systémovo-teoretické stratégie výskumu v literárnej vede, Roman Mikuláš [Abstrakt]
Súčasná ukrajinská literatúra (Metamorfózy literárneho procesu), Patrik Oriešek [Abstrakt]
Básnické svety Milana Rúfusa a Mateju Matevského, Zvonko Teneski [Abstrakt]
MATERIÁLY
Kritika radikálneho konštruktivizmu?, Roman Mikuláš [Abstrakt]
RECENZIE
Žánr, žánrový systém a česká literatura, Ivo Pospíšil
Slavistické fórum v Bratislave, Soňa Pašteková
Ruská emigrantská literatúra ako medzikultúrny dialóg, Soňa Pašteková
Fantastický Ende, Roman Mikuláš
Aktuálne problémy avantgardy, Dana Kršáková
Ako a kam v českej rumunistike?, Eva Ťapajnová
Modely detstva v súčasnej rakúskej literatúre, Andrea Mikulášová
Preklad v globalizovaných časoch, Libuša Vajdová
SPRÁVY
Za Michalom Molnárom, Patrik Oriešek
  [hore] [predchádzajuci] [nasledujúci] 
 SLOVAK REVIEW, ročník 15, 2006, číslo 1. 
 
ŠTÚDIE
Symbolizmus a básnická tvorba Edvarta Virzu, Jana Tesařová [Abstrakt]
Ut pictura auto-poiesis? II. (Marinos Narziß-Gedichte im Spie(ge)l der Dekonstruktion), Maximilian Giuseppe Burkhart [Abstrakt]
Je čierna farbou beznádeje? (Poézia Pavla Straussa v kontexte nemeckej, českej a slovenskejmoderny), Mária Bátorová [Abstrakt]
Jazyková ambivalencia -- literárny text -- odmlčanie, (K špecifikám poetiky Miklósa Mészölya), Judit Görözdi [Abstrakt]
MATERIÁLY
Moderná literárna kritika vo Francúzsku, Stanislava Moyšová [Abstrakt]
ROZHĽADY
Kognitívne vedy a literatúra (Záznam z diskusie), Libuša Vajdová
 
RECENZIE
Čas a priestor v kultúre stredovekej Rusi, Oľga Kovačičová
Zborník z konferencie o medziliterárnosti, Natália Rusnáková
Nemecké vydanie knihy Márie Bátorovej o Jozefovi Cígerovi Hronskom, Róbert Gáfrik
Multifokálny obraz slovenskej literatúry, Andrea Mikulášová -- Roman Mikuláš
Súčasná talianska próza, František Hruška
Preklad neumeleckých textov s umeleckými prvkami, Gabriela Magová
SPRÁVY
"Najväčšmi znejú tichá...", Mária Kusá
Za profesorkou Mathauserovou (1924 -- 2006), Oľga Kovačičová
Zborník o avantgardách na svete, Roman Mikuláš
 
  [hore] [predchádzajuci] [nasledujúci] 
 SLOVAK REVIEW, ročník 14, 2005, číslo 2. 
 
ŠTÚDIE

Minulosť v prítomnosti, Nina Vietorová [Abstrakt]

Ut pictura auto-poiesis? (Marinos Narziß-Gedichte im Spie(ge)l der Dekonstruktion), Maximilian Giuseppe Burkhart [Abstrakt]

Post/modernizmus ako svetový medzikultúrny a medziliterárny proces (Prvá časť), Patrik Oriešek [Abstrakt]

 
POLEMIKA

Potreba interpretácie, Ján Koška [Abstrakt]

 
ESEJE

Preklad a tabu, Eva Maliti [Abstrakt]

 
RECENZIE

Nový soubor studií o slovanské meziliterárnosti, Ivo Pospíšil (Slovanské meziliterární shody a rozdíly – Ivan Dorovský)

Kontexty slavistiky a literárnej vedy v Zelenkovej interpretácii, P. Petrus (Literární věda a slavistika – Miloš Zelenka)

Neskorostredoveká toskánska próza a jej slovenské svislosti, Pavol Koprda (La Narrativa tardogotica toscana – Piotr Salwa)

Modernita, Hispanoameričania a tí druhí, Patrik Oriešek (Modernita románskych literatúr – Ladislav Franek)

Dekadencia v konfrontácii, Augustin Visco (Decadence Fin de Siecle in Sino Western Literary Confrontation – Marián Gálik (ed.))

Rakúska literatúra pre deti a mládež slovenskými očami, Milan Žitný (Einblicke in die neuere österreichische Kinder- und Jugendliteratur – Andrea Mikulášová)

 
SPRÁVY

Pavol Winczer sedemdesiatnikom, (Ján Koška)

Špecifiká dvoj- a viacdomovosti Márie Bátorovej, (Ján Jankovič)

Správa zo VI. medzinárodného balkanistického sympózia, (Eva Ťapajnová)

Tvorivosť literárnej recepcie, (Judit Görözdi)

Kto pozná Felixa Saltena?, (Andrea Mikulášová)

Okrúhly stôl o kognitívnych vedách, (Libuša Vajdová)

 
BIBLIOGRAFIE

Mária Bátorová (Výberová bibliografia), (Veronika Čejková)

 
  [hore] [predchádzajuci] [nasledujúci] 
 SLOVAK REVIEW, ročník 14, 2005, číslo 1. 
 
ŠTÚDIE

Návraty strateného autora (K problematike auto/biografie v poľskej literatúre 20. storočia), Bogumiła Suwara [Abstrakt]

Plynutí a událost (K "filozofii" ruského románu), Ivo Pospíšil [Abstrakt]

Stopy radikálneho konštruktivizmu v literárnej vede, Roman Mikuláš [Abstrakt]

Die vertauschten Köpfe: "Indická" legenda Thomasa Manna, Róbert Gáfrik [Abstrakt]

 
MATERIÁLY

Cesty a hľadania ruskej translatológie, Oľga Kovačičová [Abstrakt]

Nemecká translatológia, Jana Rakšányiová [Abstrakt]

 
POLEMIKY

K čemu je podivné myšlení o takových věcech, jako je například literatura (Krátký kurz sebeobrany), Pavel Janoušek [Abstrakt]

 
RECENZIE

Problém literárního hrdiny a areálu, Ivo Pospíšil (Hrdina v stredoeurópskych a balkánksych literatúrach – Ján Koška (ed.))

Onamo, Onamo -- ideologické súvislosti v preklade čiernohorskej hymny, Bronislava Markušová (Boje Čiernohorcov a túžby Slovákov (1839 - 1914) – Ján Jankovič)

Zborník českej ukrajinistiky, Patrik Oriešek (Ukrajinistika – minulost, přitomnost, budoucnost)

"Sugestívny príbeh o svete slov", Mária Bátorová (Kultura. mediá a literatura – Jiří Pavelka)

Nová česká talianistika, Pavol Koprda (Slovník italských spisovatelů)

Petrarcovo Secretum po česky, Pavol Koprda (Mé tajemnství. O tajném střetu mých myšlenek/Secretum neum. De Secreto conflictu curarum mearum – Francesco Petrarca)

Slavistika ako prostriedok Poznani, Miloš Zelenka (Slavistika jako české rodinné střibro – Ivo Pospíšil)

 
SPRÁVY

Stretnutie mladých českých a slovenských vedeckých pracovníkov, (Eva Ťapajnová)

Intergeneračný dialóg o druhej svetovej vojne, (Andrea Mikulášová)

Z konferencie o ruskej poézii 20. storočia, (Soňa Pašteková)

 
  [hore] [predchádzajuci] [nasledujúci] 
 SLOVAK REVIEW, ročník 13, 2004, číslo 2. 
 
ŠTÚDIE

Text, textovosť, intertextovosť, Ladislav Franek [Abstrakt]

Kollárove Básně v svetle Petrarcovho Spevníka, Pavol Koprda [Abstrakt]

Kontextualizácia literárneho diela (K postaveniu antropologického výskumu osobnosti a diela), Mária Bátorová [Abstrakt]

Recepcia tvorby Imre Kertésza doma a v zahraničí, Judit Görözdi [Abstrakt]

 
MATERIÁLY

Čo s načatým včerajškom?, Roman Mikuláš [Absktrakt]

Polemika medzi Ďurišinom a Popovičom, Róbert Gáfrik [Abskrakt]

Niekoľko poznámok k pojmu dvojdomovosti, Michaela Chorváthová [Abstrakt]

Tvárny a významný (Uvažovanie o projekte Nory Krausovej), Roman Mikuláš [Abstrakt]

Zborník o literárnej avantgarde štyridsaťročný alebo avantgardne o avantgarde?, Stanislava Moyšová [Abstrakt]

Rusistika v Ústave svetovej literatúry SAV, Mária Kusá [Abstrakt]

 
RECENZIE

Veda ako umenie, Ján Jankovič (Recepcia ako tvorba – Ján Koška)

Veda a osobnost, Mária Bátorová (Recepcia ako tvorba – Ján Koška)

Veľký zborník o slovinskom románe, Róbert Gáfrik (Slovenski roman. Mednarodni sompozij Obdobja – Metode in zvrsti)

Podnetná publikácia porovnávacej vedy o literatuře, Ivan Cvrkal (Die Slowakei im mitteleuropäischen Kulturraum – Dagmar Košťálová)

Hľadanie kompozičného invariantu Mauriacových románov, Pavol Koprda (Problematika tematicko-motivických štruktúr v románovom diele Francoisa Mauriaca – Hviezdoslava Zábojníková)

Kompozícia má názov Stredná Európa, Roman Mikuláš (Comparative Cultural Studies in Central Europe – I. Pospíšil, M. Moser (eds.))

Inovatívne objavovanie vývinových zákonitostí rakúskej literatúry pre deti a mládež, Ivan Cvrkal (Einblicke in die neuere österreichische Kinder- und Jugendliteratur – Andrea Mikulášová)

Slovenská rusistika v Taliansku III., Laura Môcová (Dai totem itoccabili fino alla "detabuizzazione" della letteratura russa in Slovacchia. Parte Terza 1945 - 2000 – Agostino Visco)

 
SPRÁVY

K životnému jubileu Karola Tomiša, (Judit Görözdi)

Ivan Cvrkal jubilant, (Roman Mikuláš)

Za Alexandrom Avenariusom, (Eva Maliti)

Čože je to štyridsiatka, (Roman Mikuláš)

 
  [hore] [predchádzajuci] [nasledujúci] 
 SLOVAK REVIEW, ročník 13, 2004, číslo 1. 

Kultúrne implikácie avantgard, Adam Bžoch

 
ŠTÚDIE
Mýtus v modernizme, Libuša Vajdová [Abstrakt]
Richard Weiner a avantgarda, Peter Zajac [Abstrakt]
Koniec modernity na slovenský spôsob, Juraj Mojžiš [Abstrakt]
Samuel Beckett a hranice modernizmu, Michaela Chorváthová [Abstrakt]
Blind vor Wissenschaft (Epistemologische Grenzziehungen und Befreiungsversuche des Dichters Oswald Wiener), Roman Mikuláš [Abstrakt]
Historická úloha surrealizmu v hispanoamerickej próze (Zázračné reálno verzus zázračno), Magda Kučerková [Abstrakt]
Tematizácie techniky v avantgardách a ich zmysel, Adam Bžoch [Abstrakt]
Has the Avant-garde Died?, András Kappanyos [Abstrakt]
 
RECENZIE

Objavné pohľady zo severu od Tater, Mária Bátorová (Nowa twarz postmodernizma – Halina Janaszek-Ivaničková)

 
SPRÁVY

Ludwig Richter sedemdesiatročný, (Milan Žitný)

Spomienka na profesora Averinceva, (Oľga Kovačičová)

Česko-slovenské vzťahy v európskych súvislostiach, (Miloš Zelenka)

Vyznamenaná slovenská vedkyňa, (Margareta Kontrišová)

 
  [hore] [predchádzajuci] [nasledujúci] 
 SLOVAK REVIEW, ročník 12, 2003, číslo 2. 
ŠTÚDIE
• Goethes Mephisto (Der Teufel in der Maske der Normalität), Bodo Zelinsky
• Goethe auf Dienstreisen, Ivan Cvrkal
• Verwandte der Lüge: Verwandlung und Kitsch als anthropologische Konstanten bei Elias Canetti und Hermann Broch, Kerstin Kratochwill
• Vergleich der Weltanschauung in Hermann Hesses Siddhartha und im indischen Denken, Róbert Gáfrik
• Preklad -- literatúra -- jazyk, Bogumiła Suwara
• Miesto jazyka v štylistike, Ladislav Franek
MATERIÁLY
• Predstava o koncepcii a riadení pracoviska, Ján Koška
ROZHĽADY
• Kozmopolitizmus na prelome (Svetoobčianska angažovanosť Jacquesa Derridu a Jürgena Habermasa v 90. rokoch 20. storočia), Andrea Albrechtová
RECENZIE
• Návrat k symbolu, (Margita Gáborová)
• Dialóg medzi kultúrami , (Milan Žitný)
• Slovník ruských spisovateľov ako postmoderný román, (Ivana Branská)
• Fascinující edice z Bratislavy, (Ivo Pospíšil)
• Texty a ich kontexty, (Viera Žemberová)
• Čo znamená čítať svetovú literatúru, (Roman Mikuláš)
• Figúry odmlčania v románoch moderny, (Judit Görözdi)
• Slovenská rusistika v Taliansku II., (Laura Môcová)
SPRÁVY
• Ruská literatúra ako celoživotný záujem, (Mária Kusá),
• Talianske vyznamenanie Pavlovi Koprdovi, (Karol Tomiš),
• Slovenská sinológia na medzinárodnom sympóziu v Ríme, (Augustín Visco),
• Slovensko-bulharská konferencia, (Viera Prokešová),
• Jubilejná 25. Letná škola prekladu 2003, (Vladimír Biloveský),
• Kultúrne implikácie avantgárd, (Michaela Chorváthová),
  [hore] [predchádzajuci[nasledujúci] 
 SLOVAK REVIEW, ročník 12, 2003, číslo 1. 
ŠTÚDIE
• Preklad ako znárodnenie globalizácie, Ján Koška
• Kulturowe granice przekładu, Maria Dąbrowska-Partyka
• Preklad literárnych textov ako spôsob komunikácie medzi národmi, jazykmi a kultúrami, Mária Kusá
• Problémy recepcie ruskej literatúry na Slovensku v novej situácii, Eva Maliti
• Nábožensko-filozofické determinanty ruskej antiutopickej prózy začiatku 20. storočia (J. Zamiatin, A. Platonov), Soňa Pašteková
• Od medziliterárnosti k medzikultúrnosti, Bogumiła Suwara
MATERIÁLY
• Petrarcova listová výmena s českými hodnostármi (Štylistika ako politika), Pavol Koprda
ROZHĽADY
• Česká rusistika posledných rokov, Mária Kusá
RECENZIE
• Mýtus Jánošíka očami poľskej literárnej vedy, (Irena Malec)
• Fenomén: Recepcia, (Viera Prokešová)
• Historizmus ako koncepčná méta, (Roman Mikuláš)
• Z kritického zápisníka, (Pavol Koprda)
SPRÁVY
• Ján Jankovič -- literárny historik, prekladateľ, editor..., (Mária Kusá),
• Medzinárodná konferencia sinológov a sedemdesiatka M. Gálika, (Zuzana Kadlecová)
• Preklad a kultúra, (Magda Kučerková -- Stanislava Moyšová)
• Literatúry ako súčasť medziliterárnych spoločenstiev, (Pavol Koprda),
BIBLIOGRAFIE
• Ján Jankovič (Výberová bibliografia), Veronika Čejková
  [hore] [predchádzajuci] [nasledujúci] 
 SLOVAK REVIEW, ročník 11, 2002, číslo 2. 
ŠTÚDIE
• Ktorý preklad je najlepší, Ján Koška
• Problémy prekladu experimentálneho románu, Eva Maliti
• Susedstvo Viedne, podvedomie, sex a moderna (S. Freud, S. Zweig, A. Schnitzler, J. Cíger-Hronský), Mária Bátorová
MATERIÁLY
• Teória polysystémov a preklad, Libuša Vajdová
• Teoretické myslenie o preklade v 80.--90. rokoch 20. storočia, Edita Gromová
RECENZIE
• Detail jako emblém doby, (Ivo Pospíšil)
• O jubilejnom zborníku Zdenka Mathusera, (Eva Maliti)
• Stredná Európa (ne)podlieha inflácii, (Roman Mikuláš)
• Slovenská rusistika v Taliansku, (Pavol Koprda)
SPRÁVY
• Prínos Mikuláša Bakoša do slovenskej vedy, literatúry a kultúry, (Ivan Cvrkal),
• Brnianski rusisti jubilujú, (Mária Kusá)
• Jubileum Miloša Tomčíka, (Mária Bátorová)
• Vedecké sympózium v Göttingene, (Milan Žitný),
• Neskorá moderna v Berlíne, (Adam Bžoch)
• Letná škola prekladu v Budmericiach 2002: Kritická interpretácia originálneho a prekladového textu, (Mária Kusá)
• Pozvánka na konferenciu, (Redakcia)
BIBLIOGRAFIE
• Mikuláš Bakoš (Personálna bibliografia), Veronika Čejková
  [hore] [predchádzajuci] [nasledujúci] 
 SLOVAK REVIEW, ročník  11, 2002, číslo 2. 
ŠTÚDIE
• Prijatie Vazovovho románu Pod jarmom v slovenskej kultúre, Ján Koška
• Básnický text (Možnosti výskumu), Ladislav Franek
• Analýza narácie v Deťoch polnoci Salmana Rushdieho, Michaela Chorváthová
• Výskum hodnôt z pohľadu diskusie o recepčnej estetike, Roman Mikuláš
MATERIÁLY
• Prvý sonet Petrarcovho Spevníka v slovenčine, Pavol Koprda
RECENZIE
• Krejčího sociológia literatúry -- etapa literárneho výskumu, alebo aktuálna práca, (Pavol Winczer)
• O európskych koreňoch americkej židovskej literatúry, (Jaroslav Kušnír)
• Nemecká slavistika ako príklad, (Mária Bátorová)
• Rumunská literatúra v slovenskej kultúre, (Gabriela Magová)
• Konvencia, invencia, tradícia a principiálne pravidlá života -- Hronský v spektre svetovej literárnej moderny, (Roman Mikuláš)
• Dvakrát literárna veda z Moravy, (Zuzana Stanislavová)
SPRÁVY
• Neuveriteľné jubileum alebo "Živió!" pre PhDr. Soňu Lesňákovú, CSc., (Mária Kusá),
• Sedemdesiatka Andreja Červeňáka, (Maša Kusá)
• Medzinárodné sympózium o M. Murkovi, (Anna Zelenková)
BIBLIOGRAFIE
• Milan Žitný (Personálna bibliografia), Veronika Čejková
  [hore] [predchádzajuci] [nasledujúci] 
 SLOVAK REVIEW, ročník  10, 2001, číslo 2. 
ŠTÚDIE
• Anton Pavlovič Čechov a slovenská literatúra (do roku 1918), Soňa Lesňáková
• Rôzne aspekty histórie a modernity v troch prológoch od Chrétiena de Troyes, Stanislava Moyšová
PROFILY
• Originalita prekladu (Preklad ako literárny žáner), Ján Koška
• Preklady z nemeckej literatúry a proces globalizácie, Ladislav Šimon
• Preklad poézie z málo rozšíreného jazyka, prekladová metóda, Ján Zambor
• Umelecký preklad trochu inak alebo o preklade "filmových textov" v dobe meniacich sa trhov (Úvahy o jednom pomedzí umeleckého prekladu), Mária Kusá
ROZHĽADY
• Primárna a sekundárna originalita literárnych dejín (Otázky a podnety), Eva Maliti
• Medziliterárny proces kultúrnych zauzlení a Stredomorie, Pavol Koprda
RECENZIE
• Puškin: hledání nové komunikace s minulostí, (Ivo Pospíšil)
• Svetovosť ako dekolonizácia generačného vedomia, (Pavol Koprda)
• Preklad ako cesta k obohacovaniu národnej kultúry a rozvoju medziliterárnych vzťahov, (Roman Mikuláš)
• Nové aspekty a súvislosti, (Soňa Pašteková)
• Objavné pohľady na baltské literatúry a ich kultúrne zázemie, (Ivan Cvrkal)
SPRÁVY
• Tradície a perspektívy rusistiky, (Soňa Pašteková)
• Ruská literatúra v slovenských prekladoch, (Margaréta Kontrišová)
BIBLIOGRAFIE
• Libuša Vajdová, (Personálna bibliografia), Veronika Čejková
• Ladislav Franek, (Personálna bibliografia), Veronika Čejková
  [hore] [predchádzajuci] [nasledujúci] 
 SLOVAK REVIEW, ročník  10, 2001, číslo 1. 
ŠTÚDIE
• Recepčné tradície a rytmické aspekty prekladu, Oľga Kovačičová
• Prekladová kritika v praxi, Braňo Hochel
MATERIÁLY
• Stredomorie a literatúra(Úvaha o tom, kto koho a ako kolonizoval), Libuša Vajdová
• Literárna veda a vedy o kultúre, Adam Bžoch
• Osud "kultúry". Geertz a po Geertzovi (Komentované čítanie), Michaela Chorváthová
RECENZIE
• Sumarizácia a rozvinutie, (Ján Zambor)
• Objavne o ruskom literárnom undergrounde, (Ján Zambor)
• Umenie pamäti, (Bogumila Suwara)
• Calvino v Macedónsku, (Pavol Koprda)
• Jadranské osobitné medziliterárne spoločenstvo, (Pavol Koprda)
• Závistlivé pohľady ponad Moravu, (Ján Jankovič)
SPRÁVY
• Koncepcie svetovej literatúry v epoche globalizácie, (Michaela Chorváthová)
BIBLIOGRAFIE
• Pavol Koprda, (Personálna bibliografia), Veronika Čejková
  [hore] [predchádzajuci] [nasledujúci] 
 SLOVAK REVIEW, ročník  9, 2000, číslo 2. 
ŠTÚDIE
• Niekoľko poznámok o svetovej literatúre od Goetheho po Ďurišina, (Napísané pri príležitosti 250. výročia narodenia J. W. Goetheho a 70. výročia narodenia D. Ďurišina), Marián Gálik
• Univerzalistický mýtus európskej literatúry, Franca Sinopoli
• Európske literatúry a literatúra svetov, (Pamiatke vedeckých spolupracovníkov D. Ďurišina a E. A. Rjauzovovej), Armando Gnisci
• Schematizovaný sujet ako kategória medziliterárnosti, Pavol Koprda
• Hľadanie identity: národné a individuálne mýty v Deťoch polnoci Salmana Rushdieho, Michaela Chorváthová
• Tatre i Velebit, (Maketa slovensko-chorvátskych vzťahov a literárnej spolupráce vo víre vojny), Ján Jankovič
• Preklady žalmov A. S. Chomiakova a moderný vývin slovenskej poézie, (K otázkam pôsobenia Chomiakovovej básnickej tvorby na Slovensku), Eva Maliti
• Rusko-nemecké vzájomné literárne vzťahy v období realizmu, Reinhard Lauer
PROFILY
• Medziliterárny centrizmus ako "pobratimství bytí vcelku", (K životnému jubileu prof. Ivana Dorovského), Pavol Koprda
RECENZIE
• Komparatistika jako poetika dekolonializace, (Miloš Zelenka)
• Limity pojmu všeobecná literatúra: mýtus európskej literatúry, (Pavol Koprda)
• Literatúra a kultúra strednej Európy, (Ako sa tvorivo zmocňovať nových tém), (Ivan Cvrkal)
• Komparatistika ako dialóg, (Boris Minkov Preložila Ľuba Stojanovová)
SPRÁVY
• Maďarské vyznamenanie slovenskému literárnemu vedcovi, (Redakcia)
• Vyznamenaný Ján Koška, (Soňa Pašteková)
• Baltské krajiny na prelome storočí, (Jana Tesařová)
  [hore] [predchádzajuci] [nasledujúci] 
 SLOVAK REVIEW, ročník  9, 2000, číslo 1. 
ŠTÚDIE
• Slovenské súvislosti v talianskom písomníctve v 16.–18. storočí, (Doplnok k ukončenej výskumnej úlohe: jej medziliterárnosť), Pavol Koprda
• Globalizácia a návrat k identite v medzikultúrnom procese Východ – Západ, (Literárnovedná časť), Marián Gálik
MATERIÁLY
• Jazyk, kultúra a hlbinná psychológia, Adam Bžoch
• Dejiny európskych literatúr 20. storočia, Ivan Cvrkal
• Zrelý autor Giacomo Leopardi, Dagmar Sabolová
• Recepcia a preklad inonárodných literatúr v kontexte slovenskej kultúry (teoretický i historický aspekt), Mária Kusá
• Slovenský literárny expresionizmus v kontexte európskych literatúr, Mária Bátorová
PROFILY
• Poézia, zlatý kľúčik od sveta, Ján Koška
• Čas je zlatý prach, Blahoslav Hečko
• Slovenský a taliansky romantizmus, František Hruška
• Na ceste k zrelým formám Leopardiho poetiky, Dagmar Sabolová
• Sila myšlienky v poézii veľkého romantika Giacoma Leopardiho, Gustáv Hupka
• Giacomo Leopardi v prekladoch Anny Achmatovovej, Mária Kusá
• Môj Leopardi, (Spomienky a úvahy) Anton Košťál
RECENZIE
• Kasackov Lexikón v čase a priestore, (Eva Maliti)
• Aklimatizácia – nevyhnutné násilie?, (Libuša Vajdová)
• Typologické súvislosti obrazovej roviny u Edith Södergranovej a Else Laskerovej–Schülerovej, (Daniela Jurčišinová)
• Inšpiratívne metamorfózy, (Zuzana Stanislavová)
• Preklad poézie ako vzťah významu a tvaru, (Oľga Kovačičová)
SPRÁVY
• Augustín Visco sa dožil sedemdesiat rokov, (Pavol Koprda)
• Životné jubileum Karola Rosenbauma, (Ivan Cvrkal)
• Letná škola prekladu 1999, (Mária Ferenciová)
• Preklady biblických žalmov v kontexte problematiky sakrálnych textov a ich ohlasov v literatúre, (Mária Ferenciová – Michaela Chorváthová)
  [hore] [predchádzajuci] [nasledujúci] 
 SLOVAK REVIEW, ročník  8, 1999, číslo 2. 
ŠTÚDIE
• Prvý preklad z ruskej literatúry nevznikol roku 1836, (Fakty, ktoré sa nedostali do Stručných dejín 2), Soňa Lesňáková
• Komparatistika – autorita – preklad, Bogumila Suwara
• Limit svojvôle. Textológia, teória prekladu a kritériá prístupu k textu, (K vymedzeniu nových epistemologických rámcov teórie prekladu), Laura Salmon Kovarski
• Pani Dallowayová v bezvedomí, Silvia Salanská
POLEMIKA
• Jaussova recepčná estetika a interkultúrne centrizmy, (Medziliterárna komunikácia je otváranie sa prijímajúceho sebe), Pavol Koprda
ROZHĽADY
• O stave a perspektívach estónskej a lotyšskej literárnej vedy, literatúry a kultúry, Jana Tesařová
RECENZIE
• Problematika európskeho verša v interpretácii M. L. Gasparova alebo Oneskorená recenzia, (Oľga Kovačičová)
• V kruhu života umenia, (Eva Maliti)
• Determinanty a modifikácie žánrovej štruktúry, (Soňa Pašteková)
• Partnerský časopis, (Pavol Koprda)
• Čo prinieslo otvorenie knižničných trezorov, (Gabriela Zaťková)
• Björnsterne Björnson vkladal nádeje do malých národov, (Daniela Jurčišinová)
SPRÁVY
• Jubileum Ivana Cvrkala, (Milan Žitný)
• Karol Tomiš sedemdesiatročný, (Judit Görözdi)
• 200 rokov ruskej literatúry v slovenskej kultúre, (Soňa Lesňáková)
• Jazyky európskej modernosti, (Adam Bžoch)
• Translatológovia rokovali, (Vladimír Biloveský)
• Návraty k európskym literárnym avantgardám, (Gabriela Zaťková)
BIBLIOGRAFIE
• Oľga Kovačičová, (Personálna bibliografia) Veronika Čejková
  [hore] [predchádzajuci] [nasledujúci] 
 SLOVAK REVIEW, ročník  8, 1999, číslo 1. 
ŠTÚDIE
• Akademická krize a situace literární vědy na přelomu epoch, Ivo Pospíšil
MATERIÁLY
• Sebadefinovanie literárneho vedca na Slovensku, (Empirický výskum), Adam Bžoch – Ľuben Urbánek
• Úvahy o postavení literárnej vedy (i na Slovensku), Libuša Vajdová
• Slovo k výskumnému projektu koncepcie svetovej literatúry v epoche globalizácie, Pavol Koprda
• Správa o priebehu výskumnej úlohy koncepcie svetovej literatúry v epoche globalizácie, Franca Sinopoli
• Pohľad na svetovizáciu literatúry 20. storočia v centrizmoch Stredomoria a Karibiku prostredníctvom preberania antických stredomorských mýtov, (Medzikultúrne porovnanie niektorých verzií Odysey), Nora Moll
• Dejiny disciplíny. Vývoj porovnávacej literárnej vedy od intrakultúrnosti k interkultúrnosti, Pavol Koprda
RECENZIE
• Dejiny slovanských literatúr v interpretácii ruských slavistov, (Oľga Kovačičová)
• Inšpiratívna podoba čítanky, (Dana Kršáková)
• Výsledky makedonské komparatistiky, (Ivan Dorovský)
• Podnetne o Puškinovej podnetnosti, (Anton Eliáš)
• O tradícii – od letopisov po modernu, (Soňa Lesňáková)
• Pootočenie zorného uhla, (Mária Kusá)
• Cenná medziliterárna skúsenosť, (Mária Bátorová)
SPRÁVY
• Rudolf Chmel šesťdesiatročný, (Karol Tomiš)
• Životné jubileum nemeckého slovakistu, (Milan Žitný)
• Za Vladimírom Macurom (1945–1999), (Gabriela Zaťková)
• Medzinárodné sympózium o slovenskej literatúre, (Milan Žitný)
• Stretnutie mladých bádateľov jazyka a literatúry v Modre, (Michaela Chorváthová)
• Konferencia o slovensko-chorvátskych jazykových a literárnych vzťahoch, (Alica Kulihová)
• Giacomo Leopardi a slovanský svet, (Dagmar Sabolová)
BIBLIOGRAFIE
• Karol Tomiš, (Personálna bibliografia), Veronika Čejková
  [hore] [predchádzajuci] [nasledujúci] 
 SLOVAK REVIEW, ročník  7, 1998, číslo 2. 
ŠTÚDIE
• Poznámky o ruskej literatúre v slovenskej kultúre, (Fakty, ktoré sa nedostali do Stručných dejín), Soňa Lesňáková
• Dostojevskij – a čo s ním?, Jana Tesařová
• Teoretické strašidlá a prekladateľská prax, Braňo Hochel
• Autorská poetika ako indikatív voľby prekladateľských riešení, Ladislav Franek
• O korpuse literárnych diel, Eduard Kostolanský
MATERIÁLY
• Pavol Koprda: Vico a Tozzi o odstupe od označovacieho vzťahu, Adam Bžoch – Pavol Koprda
• Jazyky európskej modernosti, (Bulharské a slovenské interpretácie), Miroslav Dačev
RECENZIE
• Kultúra v mocenskom priestore, (Ľuben Urbánek)
• Podoby a premeny švédskej literatúry, (Ivan Cvrkal)
• K začiatkom literárnej komparatistiky, (Pavol Koprda)
• O svetovej komparatistike, (Pavol Koprda)
• Prvý slovenský výber zo Zibaldone, (Adam Bžoch)
• O štýle prekladu, (Pavol Koprda)
• Globálny pohľad na dejiny slovensko-ruských literárnych vzťahov, (Anton Eliáš)
SPRÁVY
• Jubilujúci sinológ a literárny vedec Marián Gálik, (Xénia Celnarová)
• Slovenská literárna veda na 12. medzinárodnom slavistickom kongrese, (Mária Kusá)
• Európsky a slovenský symbolizmus v kontextoch a súvislostiach, (Eva Maliti)
BIBLIOGRAFIE
• Výberová bibliografia prác M. Gálika z porovnávacej literatúry a kultúry (1962–1997), Marián Gálik
  [hore] [predchádzajuci] [nasledujúci] 
 SLOVAK REVIEW, ročník  7, 1998, číslo 1. 
ŠTÚDIE
• Literárna interpretácia, preklad a komunikovanie, Ján Koška
• Slovenské preklady z ruskej literatúry v období realizmu, Soňa Lesňáková
• Preklad v geopolitických súvislostiach, (Recepcia ruskej literatúry v medzivojnovom období), Mária Kusá
• Vývinové paralely slovenského a ruského expresionizmu, (Na materiáli dramatických textov Leonida Andrejeva a Júliusa Barča–Ivana), Soňa Pašteková
• Podiel dolnozemských Slovákov a na Slovensku žijúcich Čechov na slovenských prekladoch z chorvátčiny, (Z aspektu geopolitických determinantov), Ján Jankovič
• Politická normalizácia a preklad, (Fungovanie prekladovej literatúry z bývalého Sovietskeho zväzu na Slovensku v 70. rokoch), Eva Maliti
• Kritická recepcia a preklad ruskej literatúry v Poľsku v povojnovom období, Piotr Fast
• Preferencie výberu prekladov z poľskej literatúry na Slovensku, Bogumila Suwara–Marčoková
RECENZIE
• O semiotike farby v básnickom texte, (Christina Balabanová)
• Gurevičovo hľadanie podôb ľudovej stredovekej kultúry, (Oľga Kovačičová)
• Jankovičove "pohľady zblízka" na Hrabalove "pohľady zdola", (Gabriela Zaťková)
• O romantizme podnetne a zaujímavo, (Soňa Lesňáková)
• Leonid Andrejev v českej reflexii, (Soňa Pašteková)
• Kapitoly o ruskom symbolizme, (Pavol Koprda)
• O česko-slovenských kulturních stycích, (Ivan Dorovský)
SPRÁVY
• Za profesorom Kopaničákom, (Oľga Kovačičová)
• Cena SAV literárnovednému dielu, (Karol Tomiš)
• Quo vadis AILCICLA?, (Marián Gálik)
• Succisa virescit, (Dagmar Sabolová)
  [hore] [predchádzajuci] [nasledujúci]