Všeobecná charakteristika

Slovak Review je literárnovedný akademický časopis, ktorý vydáva Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied (ÚSL SAV) v Bratislave vo vydavateľstve Slovak Academy Press. Časopis sa na jednej strane orientuje na historický a teoretický výskum svetovej literatúry, na druhej strane prináša najnovšie výsledky literárnovedného výskumu, dosiahnuté v ÚSL SAV.

Slovak Review vychádza dvakrát ročne (na jar a na jeseň). Rozsah čísla je 104 tlačených strán vo formáte 240 x 165 mm.

Časopis uverejňuje pôvodné príspevky v slovenskom jazyku v nasledujúcich rubrikách: štúdie, profily, materiály, diskusie, polemiky, recenzie, správy. Redakcia časopisu akceptuje štúdie v rozsahu do 30 rukopisných strán (do 54 000 znakov), recenzie do 10 rukopisných strán (do 18 000 znakov). Štúdie sú publikované s príslušným poznámkovým aparátom a s anglickými resumé. Všetky štúdie sú pred uverejnením vedecky recenzované.

Z histórie časopisu

Slovak Review je vedeckou revue pre porovnávaciu alebo svetovú literatúru. (Revue de la littérature comparée). Pod týmto názvom vychádzal časopis od roku 1992. Jeho predchodcom bola literárnovedná zložka časopisu Slavica Slovaca, ktorý od roku 1966 vydávala Slovenská akadémia vied (SAV). V rokoch 1966-1991 vychádzali ročne štyri čísla, z toho dve literárnovedné a dve jazykovedné. Literárnovedná zložka sa od začiatku vyprofilovala ako fórum slovenskej, českej a širšej medzinárodnej literárnovednej komparatistiky. Na jej stránkach sa postupne sformovala teória svetovej literatúry Dionýza Ďurišina (1929-1997) a jeho spolupracovníkov a teória prekladu Antona Popoviča (1933-1984) a jeho školy. Už od prvého ročníka (1966) vychádzali v literárnovednej

časti Slavica Slovaca zároveň i prelomové štúdie, ktoré iniciovali proces včleňovania literárnej a umeleckej moderny a avantgardy do dejín literatúry a umenia v krajinách bývalého východného bloku (autorov: Mikuláš Bakoš, Jozef Felix, Ján Koška, Pavol Winczer, Branislav Choma a iných). Časopis Slavica Slovaca vychádza od roku 1992 ako čisto jazykovedný časopis.

Druhým predchodcom Slovak Review bola ročenka Slowakei-Kulturwissenschafliche Revue, kultúrnovedecká revue venovaná slovenskej literatúre a kultúre, ktorú vydávali v Mníchove (München) intelektuáli-emigranti. Do roku 1991 vyšlo dvadsaťšesť ročníkov tohto periodika.

Vedecké zameranie Slovak Review

ÚSL SAV sa v súčasnosti zameriava najmä na tri vedecké oblasti: na literárnu komparatistiku, výskum literárnej moderny a vedu o umeleckom preklade. Tieto tri oblasti sú v Slovak Review adekvátne reflektované. Okrem toho redakcia časopisu využíva kontakty s partnerskými inštitúciami bratislavského akademického pracoviska, ktorých výskum korešponduje s bádaním ÚSL SAV (napríklad

Filozofickej fakulty Univerzity Komenského -- Bratislava, Kabinetu orientalistiky SAV -- Bratislava, Cattedra di Letteratura Comparate -- Universita di Roma "La Sapienza", Seminar für Slavische Philologie, Georg-August-Universität -- Göttingen, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity -- Brno, Institut za literatura BAN -- Sofia atď.).