Zloženie redakcie
Šéfredaktor:
Roman Mikuláš

Redakčná rada:
Ivan Cvrkal, predseda

Xénia Celnarová
Marián Gálik
Armando Gnisci (Rím)
Ján Jankovič
Pavol Koprda (Nitra)
Mária Kusá
Eva Maliti
Ivo Pospíšil (Brno)
Jana Tesařová
Pavol Winczer
Miloš Zelenka (Praha)
Viera Žemberová (Prešov)
Milan Žitný

Redakcia:
Margaréta Kontrišová
Gabriela Magová
Viera Prokešová

Grafická úprava:
Eva Kovačevičová-Fudala
 
Adresa redakcie
Slovak Review
Ústav svetovej literatúry SAV
Konventná 13
813 64 Bratislava
Slovensko
tel./fax: 00421 2 5443 1995
e-mail: usvlsrev@savba.sk
Slovak Review rozširuje, objednávky a predplatné vrátane zo zahraničia prijíma

Slovak Academy Press, spol. s r. o.
P.O.BOX 57
Námestie slobody 6
810 05 Bratislava

Cena jedného čísla časopisu je 50,- Sk , do zahraničia 15,- USD,
ročné predplatné stojí 100,- + poštovné, do zahraničia 30,- USD + poštovné.